Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Branchegarantie

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer

Buyyourledlight.com

 

Bezoekadres (op afspraak):

Watertorenstraat 2E

9671 LJ winschoten

Tel: +31 597 850 163

Email: info@buyyourledlight.com

KvK-nummer 01146172

BTW-identificatienummer NL105724117B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 16. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 17. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 18 – Branchegarantie

 1. Webshop  staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij  en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden 

 1. Algemene voorwaarden zullen zonder enig worden geupdate.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Adres BUYYOURLEDLIGHT.COM:

Watertorenstraat 2E, 9671 LJ Winschoten Nederland

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

De klant/vervolg klant / ontvanger / gebruiker  /koper / besteller / lener / huurder wordt in deze algemene voorwaarden weergegeven als ontvanger.

De Ontvanger is diegene die een bestelling plaatst / afneemt /gebruikt / ontvangt / huurt / betaald / leent bij / aan Buyyourledlight.com en de bestelde goederen in ontvangst / in gebruik neemt / gaat nemen / aan een ander schenkt of (door) verkoopt / verhuurt / erft.

Een bestelling plaatsen/afnemen/ontvangen/betalen/aanschaffen/verkrijgen/kopen/huren bij/aan Buyyourledlight.com wordt in deze algemene voorwaarden weergegeven als afgenomen goederen.

 

De Algemene voorwaarden van Buyyourledlight.com hebben betrekking op alle afgenomen goederen die verkregen worden bij Buyyourledlight.com. De Algemene Voorwaarden worden indien noodzakelijk telkens voorzien van een Update, dit wordt gedaan zonder voortijdige aankondiging.

Alle door Buyyourledlight.com te provincie Groningen – Winschoten uitgebrachte offertes hebben een maximale geldigheid van 15 dagen of zoals weergegeven op de offerte /Factuur.

 

Buyyourledlight.com geeft de prijzen weer exclusief BTW, mits anders is aangegeven.

Over alle goederen wordt een BTW percentage van 21% gehanteerd. Uitgezonderd indien de Wettelijke percentages wijzigen.

 

De weergegeven prijzen van Buyyourledlight.com zijn fabriek af, exclusief verzendkosten en/of bezorgkosten; Betaling/Transactiekosten. Mits anders is weergegeven op de Offerte/Factuur of zoals is afgesproken.

Factuur bedragen en Offertes zijn inclusief administratiekosten en exclusief betalings/Transactiekosten.

De gemaakte kosten t.b.v. spoed bestellingen/spoed leveringen/spoed montages/spoed huur producten zijn voor de ontvanger dit is weergegeven op de Offerte/Factuur. Mits anders is afgesproken/weergegeven.

 

Typ/schrijf/drukfouten op de website, in reclame folders/waardebon(nen), advertenties onder voorbehoud. Aan reclame materiaal van Buyyourledlight.com kunnen geen rechten worden ontleent. En zijn alleen geldig zoals aangeven op/in de folder/waardebon, advertentie, website, etc. Waardebonnen / Aktie materialen/folders/reclame materialen/ kado pakketten/ geschenken van Buyyourledlight.com zijn niet inwisselbaar tegen contant geld. En zijn geldig zoals aangegeven op de waardebon/folder/reclame materiaal.

 

Aktie producten, speciaal bestelde producten (niet op voorraad), specials (op maat gemaakte producten), geen assortiment van Buyyourledlight.com kunnen nimmer retour genomen worden.

 

De bestelde goederen en/of verzendkosten dienen vooraf te worden voldaan op 1 van de weergegeven bank of giro rekening(en) zoals aangegeven op de Factuur van Buyyourledlight.com of zoals is afgesproken.

Zodra het Factuurbedrag op 1 van de weergegeven rekeningnummers is bijgeschreven op rekening van Buyyourledlight.com, dan worden de producten/te huren producten/bestellingen/in productie gezet/werking gebracht of zoals is afgesproken en afgeleverd op het weergegeven factuuradres of op het adres, zoals is afgesproken of door u afgehaald, zoals is afgesproken.

 

Samples kunnen worden afgenomen en hebben een percentage van 25% bovenop de verkoopprijs.

Bij een bestelling van (een) Sample(s), mits anders is afgesproken ontvangt ontvanger een Offerte /Factuur met hierop de Sample prijs vermeld en eventueel de verzendkosten.

De Factuur dient te worden voldaan op 1 van de aangegeven rekeningnummers van Buyyourledlight.com.

Zodra het Factuurbedrag is bijgeschreven op 1 van de rekeningnummers van Buyyourledlight.com word(t)en de Sample(s) toegestuurd naar het afgesproken adres van ontvanger.

 

Indien na het ontvangen van de Sample(s) een order wordt geplaatst door ontvanger, wordt deze sample prijs verrekend met de afgenomen bestelde order prijs.

Samples kunnen nimmer worden geruild.

 

Indien de ontvanger in gebreke of in verzuim is van het niet nakomen van één of meer van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de gemaakte kosten voor rekening van de ontvanger.

 

De levertijd wordt door Buyyourledlight.comzo nauwkeurig mogelijk opgegeven.

Specials zijn speciaal gemaakte/vervaardigde producten van Buyyourledlight.com en kunnen nimmer worden geruild. En vallen niet onder garantie. Mits het gaat om fabriek fouten. Actie producten en Producten verkregen met korting kunnen niet worden geruild of retour worden genomen.

 

Overschrijding van levertijd geeft nimmer recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.

Speciale bestellingen en bestellingen niet op voorraad, kunnen een levertijd hebben van maximaal 8 a 52 weken buiten de vakantie (`s) en sluiting van de Fabriek(en) om. i.v.m. de productie van de goederen, indien niet op voorraad.

Buyyourledlight.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele te late levering(en).

 

De ontvanger dient uiterlijk 48 uur voor aflevering van de bestelde goederen zowel schriftelijk als telefonisch de afgesproken tijd te annuleren indien ontvanger niet op de afgesproken datum van levering aanwezig kan zijn.

 

Indien de ontvanger niet op de afgesproken dag /tijd aanwezig is zonder vroegtijdige afmelding ten behoefte van het afleveren van de goederen door Buyyourledlight.com, worden de goederen retour genomen en de eventuele gemaakte kosten worden bij de ontvanger neergelegd. Mits anders is afgesproken.

 

 

Indien de goederen na een gemaakte afleverdatum door afwezigheid bij te late afmelding van ontvanger niet afgeleverd kunnen worden bij ontvanger en de goederen dienen opgeslagen te worden door Buyyourledlight.com, dan worden de gemaakte kosten neergelegd bij de ontvanger.

 

Buyyourledlight.com kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de kleur van het product aangeschaft bij Buyyourledlight.com niet helemaal overeenkomt met de kleur vooraf weergegeven op de foto, mits de kleur afwijkt van de bestelde kleur in extreme mate.

 

Buyyourledlight.com kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de bestelde producten, die al in productie zijn en er achteraf nog een wijziging(en)/ verandering(en) in het product aangebracht of verandert dien(t)en te worden door de ontvanger. Deze kosten zijn voor eigen rekening van de ontvanger. Mits Buyyourledlight.com deze wijzigingen niet door heeft gevoerd, wat voortijdig was afgesproken met de ontvanger.

 

Buyyourledlight.com raadt het ten zeerste af om in de verlichting, verkregen bij Buyyourledlight.comte kijken, wat eventueel ernstige gevolgen kan hebben aan uw zintuig(en)/ogen.

 

Buyyourledlight.com is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, gezichtsvermogen, of materiële schade(s) indien er foutief is omgegaan met de verkregen verlichting van Buyyourledlight.com zoals foutieve aansluitingen op het lichtnet/ondeskundig gebruik door ontvanger. Ook niet indien installateur schade heeft aangericht..

 

Er dient goed gekeken te worden naar de juiste Voltages betreffende de verlichting(en) verkregen bij Buyyourledlight.com. Schakel voor het aansluiten van uw verlichting daarom een erkend installatie bedrijf in die gespecialiseerd is in Led verlichting om de aangeschafte verlichting aan te sluiten op het lichtnet. Door onoordeelkundig gebruik: verkeerd Voltage /verkeerde montage/ verkeerde voorschakel/trafo/dimmer, etc, wordt geen aansprakelijkheid door Buyyourledlight.comaanvaard, ook niet indien dit door een vakman/vrouw gebeurd. Alle garanties komen bij het zelf aansluiten/het zelf wijzigen/veranderen/ experimenteren te vervallen. U kunt geen beroep doen op Buyyourledlight.com.

 

Onder ondeskundig gebruik is te verstaan: het zelf aansluiten van de verlichting wat is aangeschaft bij Buyyourledlight.com of het zelf monteren van overige goederen, zoals meubilair verkregen bij Buyyourledlight.com door ontvanger. Buyyourledlight.com raad het dan ook ten zeerste aan de gekochte verlichtingen door een erkend bedrijf te laten installeren c.q. aan te sluiten die gespecialiseerd is in Led verlichting en RVS meubilair. ( installateur is dan verantwoordelijk!). De producten aangekocht bij Buyyourledlight.com vallen onder garantie als er fabriek fouten zijn geconstateerd. De garantie vervalt wanneer er zelf wijzigingen en/of veranderingen/experimenten in de aangeschafte producten van Buyyourledlight.com zijn aangebracht of bij ondeskundig gebruik van de producten en wanneer er opzettelijk schade(s) is/zijn aangebracht zowel door de ontvanger of door derden. Dit zijn schades waar Buyyourledlight.com niet voor aansprakelijk gesteld kan worden. Deze producten neemt Buyyourledlight niet retour. U kunt geen beroep doen op Buyyourledlight.com. Wanneer een aangekocht(e) product(en) zijn verandert/beschadigd/gewijzigd/mee is geëxperimenteerd, word(t)en product(en) niet retour genomen door Buyyourledlight.com. Indien de goederen die afgeleverd zijn bij de ontvanger en deze vertrouwd niet dat de goederen onbeschadigd zijn aangekomen/geleverd, dient de ontvanger de verpakking(en) niet te openen.

U dient dan direct contact op te nemen met Buyyourledlight.com of mondeling, of schriftelijk, of telefonisch om te bekijken of te beoordelen wat het probleem is of kan zijn en hoe dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Buyyourledlight.com probeert hier zo spoedig mogelijk een oplossing voor te vinden.

Geef Buyyourledlight.com hier wel de tijd voor, zodat er hiervoor een oplossing kan worden gevonden.

 

Alleen onbeschadigde producten kunnen tegen betaalde prijs minus 15% als kostenvergoeding worden teruggebracht. Speciaal bestelde goederen kunnen nimmer worden teruggenomen. Verzendkosten/Retour zending(en) is/zijn voor rekening van de ontvanger. Indien 1 van de medewerkers op afspraak is langs geweest en er worden geen goederen afgenomen of retour gezonden/gebracht/gehaald, worden er voorrijkosten in rekening gebracht bij ontvanger.

 

Indien u meubilair heeft aangekocht bij Buyyourledlight.com, raadt Buyyourledlight.com het aan om het meubilair door een erkend bedrijf te laten monteren.

Door onoordeelkundig gebruik: verkeerd montage, wordt geen aansprakelijkheid door Buyyourledlight.comaanvaard, ook niet indien dit door een vakman/vrouw gebeurd. Buyyourledlight.com is hiervoor niet aansprakelijk ( installateur is dan verantwoordelijk!).

 

Buyyourledlight.com kan op afspraak het meubilair of verlichting voor u monteren tegen meerprijs, mits anders is weergegeven op de Offerte. Buyyourledlight.comdient hier wel de ruimte en de gelegenheid voor te krijgen. Indien Buyyourledlight.com dit niet krijgt of Buyyourledlight.com dient zelf eerst goederen/producten op te ruimen, uit te ruimen, etc. worden er werkuren en/of wachturen in rekening gebracht. Bij uitvoeren van extra werkzaamheden, worden er meerwerk kosten verrekend.

 

Indien er goederen retour gaan naar Buyyourledlight.com of de fabriek, worden deze kosten bij de ontvanger neergelegd, mits anders is afgesproken of anders is vermeld op de offerte.

 

Indien er persoonlijke of materiële schade of letsel bij de ontvanger, of bij derden is ontstaan door het zelf monteren/aansluiten van de verlichting/dimmer of meubilair of overige goederen van Buyyourledlight.com,  is Buyyourledlight.com niet aansprakelijk voor eventuele lichamelijke of materiële schade(s) die hierdoor is/zijn ontstaan.

Eventueel zelf aangerichte, of opgelopen lichamelijke of materiële schade bij het zelf in elkaar zetten of aansluiten/monteren van de aangeschafte goederen verkregen bij Buyyourledlight.com zijn voor verantwoording van de ontvanger. Indien ontvanger zelf goederen aangekocht/geleend/gehuurd heeft van Buyyourledlight.com om te proberen of het geen werkt of in combinatie met niet geleverde producten van Buyyourledlight.com heeft Buyyourledlight.com geen aansprakelijkheid in eventuele schade die door ontvanger zelf is aangericht.

Mits Buyyourledlight.com de verlichting/meubilair zelf heeft gemonteerd, en eventuele directe schade aangericht, wordt dit terplekke, of op een later tijdstip gerepareerd of compleet vervangen. De ontvanger dient een overeenkomst te tekenen nadat Buyyourledlight.com de montage werkzaamheden en het functioneren van de gemonteerde producten van Buyyourledlight.com goed heeft achter gelaten en geen schade heeft aangericht.

Na het in goede staat te hebben ontvangen door ontvanger, is Buyyourledlight.com niet meer aansprakelijk voor eventuele gebreken, tenzij er sprake is van (een) fabrieksfout(en).

Indien het gaat om een fabrieksfout wordt er door Buyyourledlight.com ter plekke/mondeling of telefonisch, naar de fout gekeken, en wordt er gezocht naar een oplossing. Wij dienen het defecte product retour te ontvangen.

Dan wordt ter plekke, of telefonisch, of schriftelijk beoordeeld, of u in aanmerking komt voor eventuele vervanging van uw meubilair c.q. verlichting, indien er sprake is van (een) fabrieksfout(en).

Dit dient u maximaal 8 dagen na levering schriftelijk aan Buyyourledlight.com te melden.

Aansprakelijkheid zal nimmer het factuurbedrag te boven gaan.

 

 

Buyyourledlight.com geeft geen Garantie indien u Meubilair of Verlichting ter reparatie aanbied dat niet is aangekocht bij Buyyourledlight.com/Geleverd is door Buyyourledlight.com.

Buyyourledlight.com kan namelijk niet garanderen dat de materialen/producten die niet zijn aangekocht/aangeschaft bij Buyyourledlight.comvan goede kwaliteit zijn en aan de eisen voldoen. Buyyourledlight.com doet haar uiterste best om uw niet aangekochte Meubilair/Verlichting dat ter reparatie aangeboden wordt bij Buyyourledlight.comte repareren. Buyyourledlight.com streeft er naar de reparatie zo goed als mogelijk uit te voeren.

Indien uw huidige meubilair/Verlichting dat niet is aangekocht bij Buyyourledlight.com opgehaald en/of bezorgt dient te worden, worden er voorrij-/breng-/bezorg kosten berekend.

 

U kunt uw huidige verlichting laten meten, hier zijn kosten aan verbonden.

Voor metingen verrichten op locatie worden extra reisuren; uurtarief berekend.

 

Indien u producten huurt / least bij Buyyourledlight.com dient u vooraf een borg te betalen. Het bedrag van de borg is afhankelijk van het/de soort product(en) die u kunt huren / leasen bij Buyyourledlight.com. Zodra de borg op het/de te huren / leasen product(en) is ontvangen op 1 van de rekeningnummers van Buyyourledlight.com dan wordt(en) de huur / te leasen producten die u wilt huren / leasen in werking gezet. Het borg bedrag wordt ingehouden indien er schades door ontvanger aan de producten van Buyyourledlight.com zijn aangericht of bij het niet op tijd retour brengen/sturen/ontvangen aan Buyyourledlight.com van de huur / te leasen producten. U kunt de huur / lease producten ook laten versturen door Buyyourledlight.com. Buyyourledlight.com levert de producten af op het Factuur adres of op de aangegeven afleveradres waar de huur / lease product(en) afgeleverd dien(t)en te worden. Buyyourledlight.com doet dit tegen aflever kosten. Zodra de aflever kosten van het te huren / lease product(en) op 1 van de rekeningnummers van Buyyourledlight.comzijn bij geschreven, dan worden uw producten afgeleverd op het Factuur adres of op de aangegeven aflever adres. Deze aflever kosten worden weergegeven op de Offerte/Factuur of zoals is afgesproken. U dient ruim van de voren aan te geven welke data u de producten wilt huren / leasen.

Het te huren / leasen bedrag kan oplopen zodra u de te huren / leasen goederen niet op de afgesproken datum en afgesproken tijd retour heeft gebracht bij Buyyourledlight.com of op heeft laten halen door Buyyourledlight.com deze te laat ingeleverde producten worden bij de ontvanger in rekening gebracht.

Met de aankopen / huur / lease producten bij Buyyourledlight.com geeft u aan dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Buyyourledlight.com.

 

 

 

 

Opgesteld d.d. 21-11-2009

Update      d.d. 12-4-2018; d.d. 24-11-2009; Update d.d. 28-11-2009 ; Update d.d. 13-12-2009 ; Update d.d. 14-02-2010 ; Update d.d. 22-03-2010 ; Update d.d. 10-05-2010 ; Update d.d. 15-06-2010

Update      d.d. 20-06-2010; Update d.d. 02-07-2010 ; Update d.d. 03-08-2010 ; Update d.d. 15-08-2010;  Update d.d. 21-08-2010; Update d.d. 03-01-2011;  Update: d.d. 13-01-2011;         Update      d.d. 18-09-2011; Update d.d. 30-10-2011;  Update d.d. 18-04-2012;  Update d.d. 01-10-2012;  Update d.d. 09-03-2013; Update d.d. 13-07-2013; Update 30-03-2014          Update: 27-05-2014; Update: 21-07-2014; Update: 28-10-214; Update 23-04-2015; Update 24-11-2015 Versie 1; Update: 28-7-2016 Versie 1.